ورق های ژئوممبران


ورق های ژئوممبران

ژئوممبـران هـا، یکـی از بزرگتریـن گـروه هـا از خانـواده مـواد ژئوسـنتتیک هسـتند کـه طـی دو دهـه اخیـر بـه موثرتریـن و شـناخته شـده تریـن مـواد جهت عایـق هـای مهندسـی و صنعتـی تبدیـل شـده انـد. ئوممبران گونه‌ای از مصالح ژئوسنتتیک می‌باشد که برای عایق‌بندی از آن استفاده می‌شود. این محصول از مواد پلیمری ساخته شده و روند استفاده از آن در پروژه‌های عایق‌بندی به جای سایر محصولات مشابه رو به افزایش است. ژئوممبران نوعی پوشش پلیمری است که برای عایق‌بندی استخرهای خاکی وسیمانی و مخازن ذخیره آب و مواد شیمیایی استفاده می‌گردد.