سیلوبگ


سیلوبگ

سـیلوبگ یـک تونـل انعطـاف پذیـر سـاخته شـده از مـواد اولیـه بـا کیفیـت بـالا اسـت کـه قابلیـت بسـته بنـدی و جلوگیـری از نفـوذ اکسـیژن را داراسـت و در نتیجـه، مـواد مایـع مغـذی موجـود در علوفـه خـارج نمـی شـوند و همچنیـن امکان ذخیـره علوفـه و دانـه )فـرآوری شـده و سـاده( برای مـدت طولانی با اسـتفاده از ماشـین آلات بسـته بنـدی خـاص را فراهـم مـی کند. سـیلو بگ بـرای کاربردهای بسـیاری ماننـد کمپوسـت، حفاظـت از محصـولات آبـدار و یـا محصـولات خشـک سسـت، کـود و غیره مناسـب اسـت. این نمونـه ارزش غذایی محصـولات خود را حفـظ میکنـد و از فسـاد آنهـا جلوگیـری بـه عمل مـی آورد .فناوری نوین سـیلوبگ روشـی سـریع، ایمـن و اقتصـادی برای ذخیره سـازی غـلات، علوفه، بـذر، خوراک دام و طیـور، کـود و سـموم می باشـد.